SỰ KIỆN ĐUA TOP GÀ MIIU TẠI GUNORIGIN.COM
Xếp hạng Tên nhân vật Lực chiến Phần thưởng
Xếp hạng Tên nhân vật Cấp độ Phần thưởng
Xếp hạng Tên nhân vật Số xu đã đổi Phần thưởng
Xếp hạng Tên nhân vật Số điểm kill Phần thưởng
Xếp hạng Tên nhân vật Số phút Phần thưởng
Xếp hạng Tên nhân vật Số xu đã tiêu Phần thưởng
Xếp hạng Tên nhân vật Số đá may mắn Phần thưởng
Xếp hạng Tên nhân vật Số điểm Phần thưởng